Retoriska stilfigurer


Inom retoriken talar man ofta om att ”smycka språket”. Det innebär bland annat att man använder sig av så kallade retoriska stilfigurer som är olika välkända sätt att kombinera ord på ett effektfullt sätt.  

Bildmässiga stilfigurer

 • Metafor
  Metafor betyder överföring. Det innebär att man överför ett uttryck eller begrepp från ett sammanhang till ett annat och ger begreppet en annan betydelse än vad det egentligen har: Matchen var ett krig, han avlossade en projektil i krysset. Här sker en överföring från krigets värld in i sportspråket.
  I metaforen skapar man uttryck som egentligen, i strikt mening är omöjliga, men som i stället talar till vår fantasi. Det är till exempel mycket vanligt att politiken lånar uttryck från sportens eller från hushållets värld. Så kunde Mona Sahlin ta ”time out” eller så kunde Carl Bildt ta oss med på ”den enda vägen”.

Målkalas, börsras, stolsben och flaskhals är metaforer som blivit lexikaliserade.

 • Liknelse

Liknelsen är ett bildspråk där ett begrepp klargörs med ett annat. Liknelsen skiljer sig från metaforen genom att det klart utsägs vad något liknar eller är som. Till sin hjälp har man jämförelseordet ”som”: Du är som en ros, Han högg som en kobra. 

Upprepande stilfigurer

 • Kiasm
  En kiasm innebär en spegelvänd omkastning, två språkliga delar spegelvänds: En för alla – alla för en
 • Anafor
  I en anafor inleds en rad meningar med samma ord eller fras. En väldigt känd anafor finns i talet I have a dream av Martin Luther King. Där upprepas frasen ”I have a dream” en rad gånger, nästan som ett mantra.
 • Epifor
  Stilfiguren epifor, handlar om att AVSLUTA flera efterkommande meningar med samma ordföljd, och är således motsatsen till en anafor. Med rätt val av återkommande ordföljd uppnås genomslagskraftig retorik.Klassikt exempel:
  – “In 1931, ten years ago, Japan invaded Manchukuo – without warning. In 1938, Hitler occupied Austria – without warning. In 1939, Hitler invaded Poland – without warning. And now Japan has attacked Malaya, Thailand and the United States – without warning.” Franklin D. Roosevelt
 • Synonymi
  I synonymin sammanförs många ord med samma innebörd och staplas på varandra: Han har farit, rest sin kos, stuckit…
 • Tretal
  I tretalet bilar ord eller satser tre delar som kommer direkt efter varandra: Den kan blossa ut i ett stickord, en obetänksam replik, en nedrighet i det lilla.

 Jämförande stilfigurer

 • Allusion
  En allusion innebär att man anspelar på något som publiken känner till. Det kan till exempel vara en händelse, en film, ett uttryck eller något ur en känd berättelse. I sitt tal till kronprinsessan Victoria anspelar prins Daniel på den välkända sagoingrediensen med grodan som förvandlas till prins: Once upon a time the young man was, perhaps not a frog […] But he was   certainly not a prince.
 • Antites
  Antites betyder motsats och innebär att man ställer två motsatser mot varandra. I antitesen målar man i svartvitt. Det handlar oftast om två sidor som står mot varandra, medvetet tar man bort alla nyanser där emellan: Dagens Sverige består av fattiga och rika, av mottagare och givare. 
 • Retorisk fråga
  En retorisk fråga är en fråga som man inte förväntar sig något svar på. Man kan också direkt själv besvara frågan:

Finns det fler härinne som känner som jag då ni ska tala inför en grupp? Vi är många, beroende på vilken källa man undersöker hittar man siffror mellan 10 och 40 procent.

Finns det något försvar för att vi inte tog ställning mot Hitler under andra världskriget?

 


 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *